Ш.Адьшаа: Шүүхийн сахилгын хороо бол шүүхийн доторхи шүүх шүү