А.Адьшаа: Нэр хүндэд халдсан, худал мэдээллийг түгээвэл авах хариуцлагын тухай тодорхой оруулах хэрэгтэй